Gezin/Famile
Wereld
Anders
Mens / Relatie
Leven
Tijden
Verhalen
Natuur
Alle gedichten
Colofon

Eerste druk november 2015
ISBN 978-90-801617-5-7

Ontwerp en opmaak: Cees van Meerten

© 2015 Cees van Meerten
Hendrik-Ido-Ambacht
www.van-meerten.nl / www.fotoexpressie.nl

© 2015 Joke van der Ark
Hendrik-Ido-Ambacht
www.jokevanderark.nl

Met dank aan Ted van Hooidonk voor
haar nimmer aflatende steun.
Joke van der Ark

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.
Voorwoord

Cees van Meerten, fotograaf, en Joke van der Ark, dichteres, twee beschouwers die zich het liefst bezighouden met het creëren van mooie dingen in hun eigen discipline. Dit alles voor de franje aan het leven.
De onderwerpen waar Cees zich in zijn vrije fotografie mee bezighoudt zoals vergankelijkheid, afbakening, een moment voor jezelf en meervoudige spiegelingen zijn stuk voor stuk in zijn foto’s terug te vinden. Iedere foto verbeeldt een op zichzelf staand verhaal en heeft geen uitleg nodig. Door goed te kijken, krijg je meer dan wat je ziet. Dat geldt zeker ook voor de gedichten van Joke, waarin veelal verschillende lagen te vinden zijn.
De fotograaf en de dichteres ontmoeten elkaar op manifestaties, waar ze enthousiast over hun werk vertellen. Daarbij komt ter sprake dat Cees zich ook bezighoudt met fotografie als kunstvorm. Zo ontstaat in 2013 het idee om poëzie bij zijn foto’s te voegen. De resultaten zijn veelbelovend en roepen zulke positieve reacties op, dat een boek niet kan uitblijven. Naar aanleiding van deze samenwerking komt ook de deelname aan de Kunstmanifestatie 2015 in Fort Vuren tot stand, waarvoor Joke bij zeven van de in het fort gemaakte foto’s beschouwingen schrijft. De laatste foto in dit boek maakte deel uit van die expositie.
Fotograferen en dichten zijn kunstvormen die heel goed op zichzelf kunnen staan en geen uitleg nodig hebben. Beide komen in dit boek goed tot hun recht, maar ze versterken elkaar door een mooie symbiose tussen beeld en tekst.

Wij wensen u veel kijk- en leesplezier!

Cees van Meerten en Joke van der Ark